• Regulamin sklepu EUROTOYS

znak-honeste-620x230.jpg 
 
 
 
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EUROTOYS.PL
 
   
 
 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem elektronicznym https://eurotoys.pl/ prowadzony jest przez Łukasz Nieckula prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Łukasz Nieckula Krakowskie Centrum Rozwoju wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres stałego miejsca wykonywania działalności: ul. Chmieleniec 19A/43, 30 – 348 Kraków, adres do doręczeń: ul. Ciechocińska 14, 30 – 433 Kraków, NIP: 676-211-00-84, REGON: 121410750.
 
 1. Dane kontaktowe:
Adres korespondencyjny:
Łukasz Nieckula Krakowskie Centrum Rozwoju
 1. Ciechocińska 14, 30 – 433 Kraków
Poczta elektroniczna: biuro@eurotoys.pl
Kontakt telefoniczny: 531 471 131 (koszt połączenia wg stawki operatora)
 
 1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o towarach podane na stronach Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 
 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie:
 2. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. Konto – indywidualne konto utworzone przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta rejestracji, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje dotyczące złożonych zamówień.
 4. Konsument – zgodnie z art.221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, z którą może być zawarta Umowa sprzedaży.
 6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonująca czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta – osoba fizyczna zawierająca Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 8. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119 z 4 maja 2016 r.).
 9. Sklep internetowy (dalej także, jako „Sklep”) – sklep internetowy działający pod adresem elektronicznym https://eurotoys.pl/
 10. Sprzedawca/Usługodawca – Łukasz Nieckula prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Łukasz Nieckula Krakowskie Centrum Rozwoju wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres stałego miejsca wykonywania działalności: ul. Chmieleniec 19A/43, 30 – 348 Kraków, adres do doręczeń: ul. Ciechocińska 14, 30 – 433 Kraków NIP: 676-211-00-84, REGON: 121410750.
 11. Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży zawierana na odległość między Klientem a Sprzedawcą, na zasadach określonych w Regulaminie.
 12. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 
 • 2 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną
Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę:
 1. Dodaj zgłoszenie – usługa umożliwiająca złożenie zapytania w sprawie produktu lub umożliwiająca kontakt ze Sprzedawcą. Aby skorzystać z usługi należy kliknąć w zakładkę „Strefa Klienta”, następnie wybrać zakładkę „Dodaj zgłoszenie”, po czym wpisać tytuł zgłoszenia, adres e-mail, treść zgłoszenia oraz kliknąć na przycisk „Wyślij”. Usługa świadczona jest nieodpłatnie.
 2. Newsletter – usługa polegająca na przesyłaniu informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, szczegółowo opisana w § 5 niniejszego regulaminu. Usługa świadczona jest nieodpłatnie.
 3. Opinia produktu – usługa umożliwiająca zamieszczanie opinii do wybranych produktów. Usługa dostępna jest na karcie produktu po kliknięciu na przycisk Opinie i oceny”, szczegółowo opisana w § 6 niniejszego regulaminu. Usługa świadczona jest nieodpłatnie.
 4. Przechowalnia – usługa umożliwiająca tworzenie listy własnych produktów. Aby skorzystać z usługi należy na karcie produktu kliknąć na przycisk „Dodaj do przechowalni”. Usługa świadczona jest nieodpłatnie.
 5. Przypomnij hasło – usługa umożliwiająca Usługobiorcy wygenerowanie nowego hasła do Konta poprzez zakładkę „Strefa Klienta/Zaloguj się/Zapomniane hasło”. Usługa świadczona jest nieodpłatnie.
 6. Wyszukiwanie – usługa umożliwiająca wyszukiwanie treści poprzez dedykowane okienko „Szukaj”, dostępne na stronie Sklepu. Usługa świadczona jest nieodpłatnie.
 7. Konto – usługa polegająca na udostępnieniu Usługobiorcy możliwości rejestracji Konta w Sklepie internetowym, szczegółowo opisana w § 7 niniejszego regulaminu. Usługa świadczona jest nieodpłatnie.
 8. Zamówienia – usługa polegająca na udostępnieniu Usługobiorcy możliwości składania zamówień w celu zawierania umów sprzedaży na odległość, szczegółowo opisana w § 8 niniejszego regula
 
 • 3 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
 1. Usługodawca zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym posługuje się w taki sposób, że Usługobiorca może nieodpłatnie zakończyć w każdej chwili korzystanie z usługi.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługobiorca i Usługodawca są następujące:
 3. posiadanie komputera, laptopa lub innego urządzenia z dostępem do Internetu,
 4. posiadanie konta poczty elektronicznej (e-mail),
 5. przeglądarka internetowa: Internet Explorer, Mozilla FireFox, Edge, Chrome, Opera,
 6. udostępnienie w przeglądarce obsługi plików cookies oraz JavaScript,
 7. zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024 x 768 pikseli lub wyższa.
 
 1. W związku ze zmianami technologicznymi może dojść do zmiany ww. wymagań technicznych, w szczególności dotychczasowe oprogramowanie może zostać zastąpione wyższą wersją.
 
 1. Usługobiorca korzystający ze Sklepu internetowego zobowiązany jest do:
 2. korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz powstrzymywania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym,
 3. korzystania z wszelkich treści dostępnych w Sklepie wyłącznie na własny użytek,
 4. niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),
 5. niepodejmowania działań naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjętych norm społecznych lub godzących w dobre obyczaje,
 6. niepodejmowania działań o charakterze programistycznym, hackerskim, w tym w celu dokonania jakichkolwiek zmian w kodzie źródłowym strony internetowej.
 
 1. Usługodawca oświadcza, iż wykorzystuje do świadczenia usług drogą elektroniczną mechanizm plików cookies. Szczegółowe informacje w powyższym zakresie określone zostały w Polityce prywatności, dostępnej w zakładce „Polityka prywatności”.
 
 • 4 Informacje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Usługobiorców z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę
 1. Usługodawca zwraca szczególną uwagę, iż świadczenie usług drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniem po stronie Usługobiorcy, jako użytkownika korzystającego z sieci Internet.
 
 1. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą:
 2. złośliwe oprogramowanie – to różnego rodzaju aplikacje lub skrypty wywołujące szkodliwe lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego użytkownika sieci, takie jak wirusy, robaki, trojany,
 3. programy szpiegujące – to programy śledzące działania Usługobiorcy, które gromadzą informacje o Usługobiorcy i przesyłają je autorowi programu,
 4. włamania do systemu Usługobiorcy z użyciem narzędzi hackerskich,
 5. wyłudzanie poufnych informacji np. haseł przez podszywanie się pod inną osobę,
 6. spam – to niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców, często zawierające treści o charakterze reklamowym.
 7. Usługobiorca, aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinien zainstalować na komputerze lub urządzeniu za pomocą, którego łączy się z siecią Internet, program antywirusowy. Program powinien być stale aktualizowany. Dodatkowo zaleca się, aby Usługobiorca korzystający z usług świadczonych drogą elektroniczną posiadał uruchomioną zaporę systemową (Firewall), nie otwierał załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia, a także przeprowadzał regularne skanowanie całego systemu programem antywirusowym.
 8. Wszelkie nietypowe sygnały funkcjonowania strony Sklepu internetowego, w szczególności inny wygląd strony Sklepu, niespotykane dotąd komunikaty, wiadomości, obrazy, itp. bez uprzedniej wiadomości wystosowanej przez Usługodawcę do Usługobiorców co do możliwości wystąpienia takich incydentów, mogą oznaczać próbę bezprawnego działania podmiotów trzecich. W takich okolicznościach Usługodawca zaleca niezwłoczne przerwanie korzystania ze strony Sklepu internetowego i zawiadomienie o zaistniałym fakcie Usługodawcę.
 • 5 Usługa Newsletter
 1. Usługa Newsletter związana jest z przesyłaniem informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Usługa Newsletter świadczona jest przez czas nieoznaczony, nie częściej niż raz w tygodniu.
 2. Usługobiorca może wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych w formie Newslettera w następujący sposób:
 3. w okienku „Newsletter” dostępnym na stronie Sklepu, po wpisaniu adresu e-mail oraz kliknięciu na przycisk „Zapisz”,
 4. podczas rejestracji Konta jak i składania zamówienia zaznaczając checkbox „Powiadamiaj mnie o nowościach w Sklepie”.
 
 1. Każda wiadomość e-mail, jaka wysyłana jest w ramach usługi Newsletter zawiera dane nadawcy Newslettera, informacje handlowe związane z promowaniem towarów i usług, a także link umożliwiający rezygnację z usługi Newsletter.
 
 1. Usługobiorca może zmienić uprzednio wskazany adres e-mail, na który świadczona jest usługa Newsletter. Zmiana adresu e-mail może nastąpić poprzez wysyłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@eurotoys.pl
 
 1. Usługobiorca może zrezygnować z subskrypcji Newslettera w każdej chwili bez podawania przyczyny. Rezygnacja z usługi Newsletter może nastąpić poprzez:
 2. przesłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@eurotoys.pl
 3. kliknięcie na przycisk „Wypisz się” umieszczony w stopce każdej wiadomości e-mail wysyłanej w ramach usługi Newsletter,
 4. zalogowanie się do Konta i odznaczenie zgody na wysyłkę
 
 • 6 Usługa Opinie produktów
 1. Usługobiorca ma możliwość zamieszczenia opinii na temat produktów dostępnych w ofercie Sklepu. Usługobiorca zamieszczając opinię dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Sprzedawca nie jest autorem zamieszczonych opinii, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.
 
 1. Usługobiorca przy publikowaniu opinii zobowiązany jest przestrzegać następujących zasad:
 2. opinia powinna dotyczyć jedynie produktów dostępnych w ofercie Sklepu,
 3. redagując opinię należy używać języka neutralnego, bez słów uznawanych za obraźliwe, które mogą być negatywnie odebrane przez innych odbiorców,
 4. treść opinii nie może naruszać praw innych stron, w szczególności praw związanych z własnością intelektualną, znakami towarowymi, wizerunkiem oraz prywatnością osób trzecich,
 5. opinia nie może zawierać treści o charakterze reklamowym lub promocyjnym,
 6. w treści opinii nie należy zamieszczać danych osobowych osób trzecich oraz wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody.
 7. Usługobiorca zamieszczając treści w ramach Sklepu internetowego, wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Sprzedawcę zamieszczonych przez niego treści w ramach Sklepu internetowego.
 • 7 Usługa Konto
 1. Usługobiorca uzyskuje dostęp do Konta po dokonanej rejestracji. Rejestracja jest dobrowolna i nieodpłatna. W ramach Konta, Usługobiorca może wprowadzać, edytować lub usuwać dane, przeglądać historię złożonych zamówień, a także korzystać z innych funkcjonalności w ramach Konta.
 
 1. Rejestracja Konta wymaga dokonania następujących czynności:
 2. kliknąć na zakładkę „Strefa Klienta / Zarejestruj się”,
 3. podać adres e-mail oraz ustalić hasło do Konta,
 4. podać dodatkowe dane rejestracyjne: imię, nazwisko, adres wysyłki, nr telefonu, w przypadku firm podać nazwa firmy, numer NIP,
 5. zapoznać się z treścią regulaminu i potwierdzić zapoznanie z regulaminem,
 6. kliknąć na przycisk „Rejestracja”.
 
 1. Po wykonaniu powyższych czynności, na adres e-mail podany podczas rejestracji Konta niezwłocznie zostaje wysłane potwierdzenie dokonanej rejestracji wraz z instrukcją logowania do Konta. Dokonanie rejestracji Konta oznacza zawarcie przez Usługobiorcę z Usługodawcą umowy o świadczenie usługi dotyczącej Konta. Usługa ta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 2. Rejestracja Konta nie jest konieczna do korzystania ze Sklepu, w tym do złożenia zamówienia. Logowanie do Konta następuje poprzez zakładkę „Strefa Klienta / Zaloguj się” po podaniu adresu e-mail, hasła oraz kliknięciu na przycisk „Zaloguj”.
 3. Usługobiorca ma prawo do dokonywania zmian danych, które podał podczas rejestracji Konta. W tym celu powinien zalogować się do Konta, a następnie dokonać modyfikacji danych w zakładce „Twoje Konto”. Modyfikacja i korygowanie danych możliwe jest również drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@eurotoys.pl
 4. Usługobiorca może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili i bez podania przyczyny za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@eurotoys.pl lub w formie pisemnej na adres: Łukasz Nieckula Krakowskie Centrum Rozwoju, ul. Ciechocińska 14, 30 – 433 Kraków. Usunięcie Konta następuje niezwłocznie i oznacza rozwiązanie przez Usługobiorcę umowy o świadczenie usługi dotyczącej Konta.
 5. 7. Usługodawca może rozwiązać umowę o świadczenie usługi dotyczącej Konta z ważnych powodów, do których należą:
 6. zmiany obowiązujących przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na możliwość świadczenia usługi dotyczącej Konta lub umów zawieranych na odległość,
 7. naruszenie przez Usługobiorcę postanowień regulaminu, jak również korzystanie przez Usługobiorcę ze Sklepu internetowego w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego,
 8. zamknięcie lub likwidacja Sklepu internetowego.
 
 1. Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi dotyczącej Konta przez Usługodawcę następuje poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia woli na adres e-mail podany podczas rejestracji Konta lub w formie pisemnej na dane adresowe Usługobiorcy.
 
 • 8 Usługa zamówienia
 1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w ofercie Sklepu internetowego przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. W celu złożenia zamówienia należy wybrać produkt, który Klient zamierza nabyć i potwierdzić wybór klikając na przycisk „Do koszyka”. W kolejnym kroku, Klient zostaje poinformowany, iż produkt został dodany do koszyka. Klienta ma możliwość kontynuowania zakupów poprzez kliknięcie na przycisk „Kontynuuj zakupy” lub sfinalizowania zakupu poprzez kliknięcie na przycisk „Realizuj zamówienie”.
 3. W koszyku zakupów, Klient ma następujące możliwości:
 4. usunąć produkt z koszyka – klikamy na przycisk „Usuń”,
 5. zwiększyć lub zmniejszyć ilość produktów,
 6. aktywować kupon rabatowy,
 7. kontynuować zakupy – klikamy na przycisk „Kontynuuj zakupy”,
 8. złożyć zamówienie – klikamy na przycisk „Zamówienie”.
 
 1. W kolejnym kroku, Klient dokonuje wyboru formy dostawy, formy płatności oraz podejmuje decyzję o sposobie złożenia zamówienia. Klient ma następujące opcje do wyboru:
 2. Zakupy bez rejestracji – opcja ta dostępna jest dla Klientów nieposiadających zarejestrowanego Konta. Klient składa zamówienie z pominięciem procedury rejestracji oraz logowania podając jedynie dane kontaktowe oraz dane wymagane do wysyłki,
 3. rejestracja Konta – opcja dostępna jest dla Klientów niemających statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu internetowego. W celu rejestracji, Klient podaje dane umożliwiające rejestrację Konta,
 4. logowanie do Konta (Mam już Konto) – opcja dostępna jest dla Klientów mających status zarejestrowanego użytkownika Sklepu internetowego. W celu zalogowania do Konta, Klient klika na przycisk „Mam już Konto”, następnie wpisuje adres e-mail, hasło oraz klika na przycisk „Zaloguj”.
 5. W trakcie procesu składania zamówienia, aż do momentu kliknięcia na przycisk „Zamów i zapłać”, Klient ma możliwość modyfikowania zamówienia w szczególności w zakresie wyboru towaru, sposobu dostarczenia towaru, formy płatności, a także danych adresowych podanych w formularzu zamówienia.
 6. Klient w celu otrzymania faktury VAT powinien poinformować Sprzedawcę w momencie dokonywania zakupu, iż nabywa towar, jako Przedsiębiorca (podatnik). Zgłoszenie powyższej informacji, następuje poprzez zaznaczenie w formularzu zamówienia checkboxa o nazwie „Wystawić fakturę”, oraz podanie nazwy Przedsiębiorcy oraz numeru NIP. Wystawiona faktura VAT jest dostarczana wraz z towarem przez Sprzedawcę.
 7. Po skompletowaniu całości zamówienia, Klient składa zamówienie poprzez kliknięcie na przycisk Zamów i zapłać”. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia Umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia. Oferta jest wiążąca dla Klienta, jeżeli Sprzedawca potwierdzi niezwłocznie jej otrzymanie.
 8. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca wysyła na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie złożenia zamówienia. Po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji zostaje zawarta Umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie oraz zabezpieczenie treści zawartej Umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży.
 • 9 Ceny towarów
 1. Ceny produktów wskazanych na stronie Sklepu internetowego podane są w złotych polskich i są cenami brutto – zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).
 2. Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszt dostawy zależny jest od sposobu dostawy towaru. Wybór sposobu dostawy dokonywany jest w trakcie składania zamówienia. O łącznej cenie wraz z podatkami za towar jak również o kosztach dostawy oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Konsument jest informowany podczas składania zamówienia a także w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się Umową sprzedaży.
 • 10 Płatność za towar
 1. Sprzedawca udostępnia do wyboru następujące formy płatności:
 2. płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,
 3. płatność elektroniczna za pośrednictwem systemu Blue Media S.A.,
 4. płatność za pomocą kart płatniczych poprzez system Blue Media S.A. (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro),
 5. płatność Blikiem poprzez system płatności Blue Media S.A.,
 6. płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
 7. Płatność przelewem należy dokonać na rachunek bankowy prowadzony przez mBank BRE Bank S.A., nr rachunku: 52 1140 2004 0000 3202 7178 1980. W tytule przelewu prosimy podać numer zamówienia.
 8. Podmiotem świadczącym obsługę płatności elektronicznych jest Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie, przy ul. Powstańców Warszawy 6, 81 – 718 Sopot, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000320590, NIP: 585-135-11-85, REGON: 191781561, o kapitale zakładowym 2 000 000 zł (wpłacony w całości).
 9. W przypadku wybrania płatności przelewem, płatności elektronicznych (Blue Media S.A.), płatność należy uregulować w terminie do 10 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży. W przypadku wybrania płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, płatność należy uregulować przy odbiorze przesyłki.
 10. W przypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie wyznaczonym przez Sprzedawcę, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na uregulowanie płatności z tytułu zawartej Umowy sprzedaży, o czym poinformuje Klienta pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wraz z informacją o dodatkowym terminie płatności, Sprzedawca informuje Klienta, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu, Sprzedawca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy sprzedaży. W przypadku bezskutecznego upływu dodatkowego terminu wyznaczonego przez Sprzedawcę na dokonanie płatności z tytułu zawartej Umowy sprzedaży, Sprzedawca przekazuje Klientowi pisemnie lub drogą elektroniczną oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
 • 11 Dostawa towarów
 1. Sprzedawca realizuje dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem DPD, Paczkomaty InPost.
 
 1. Sprzedawca dostarcza towar niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni roboczych, chyba, że w opisie produktu wskazano krótszy termin dostawy.
 
 1. Termin dostawy oblicza się w następujący sposób:
 2. przy płatności przelewem, płatności elektronicznych (Blue Media S.A.), termin ten rozpoczyna się od dnia zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy,
 3. przy płatności za pobraniem, termin ten rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.
 4. Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Klient. Koszt dostawy jest każdorazowo podany podczas składania zamówienia, a także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową sprzedaży.
 • 12 Rękojmia
 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta z tytułu prawa do rękojmi za wadę fizyczną i prawną określony jest ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (w szczególności w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego).
 
 1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi towar bez wad. Jeżeli sprzedany towar ma wadę, Klient może:
 2. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna,
 3. żądać wymiany towaru na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego towaru w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 
 1. Reklamację z tytułu rękojmi można złożyć pisemnie na adres: Łukasz Nieckula Krakowskie Centrum Rozwoju, ul. Ciechocińska 14, 30 – 433 Kraków lub w formie elektronicznej na adres: biuro@eurotoys.pl
 
 1. Reklamacja z tytułu rękojmi powinna zawierać dane osoby składającej reklamację (imię, nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail), wskazanie przyczyny reklamacji (opis dostrzeżonej wady w towarze) oraz żądanie z tytułu przysługujących praw z rękojmi.
 2. Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli kupujący będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć wadliwy towar na adres Sprzedawcy. W przypadku Klienta będącego Konsumentem, koszt dostarczenia towaru pokrywa Sprzedawca.
 4. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona w stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami oraz w stosunku do Przedsiębiorców na Prawach Konsumenta (podstawa prawna: art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego).
 • 13 Gwarancja
 1. Produkty dostępne w Sklepie internetowym objęte są gwarancją udzieloną przez producenta. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek produkty dostępne w ofercie Sklepu. Klient może skorzystać z uprawnień wynikających z gwarancji, co oznacza, iż Klient reklamuje produkt bezpośrednio u producenta, który udzielił gwarancji. W przypadku, gdy Klient złoży reklamację z tytułu gwarancji bezpośrednio Sprzedawcy, Sprzedawca niezwłocznie przekazuje reklamację do producenta.
 
 1. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego, jakie wynikają z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 
 • 14 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 1. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
 
 1. Konsument może skorzystać z następujących pozasądowych instytucji zajmujących się rozpatrywaniem reklamacji i dochodzeniem roszczeń:
 2. zwrócić się z wnioskiem o rozwiązanie sporu do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej. Podmiotem uprawnionym, właściwym dla Sprzedawcy jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Krakowie, ul. Ujastek 1, 30 – 001 Kraków http://www.krakow.wiih.gov.pl/
 3. złożyć wniosek o rozpoznanie sprawy przed stałym polubownym sądem konsumenckim, działającym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej,
 4. skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów,
 5. skorzystać z pomocy prawnej świadczonej pod numerem Infolinii Konsumenckiej 801 440 220 oraz 22 290 89 16, czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8: 00 – 18: 00. Porady udzielane są bezpłatnie, koszt połączenia według taryfy operatora,
 6. skorzystać z Konsumenckiego Centrum E-porad, które udziela porad w sprawach prostych drogą elektroniczną. Adres, pod którym można wysyłać zapytania to: porady@dlakonsumentow.pl.
 
 1. Konsument może złożyć skargę za pośrednictwem platformy ODR (online dispute resolution) dostępnej pod adresem elektronicznym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Europejska platforma ODR stanowi jeden wspólny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z zawartej internetowej umowy sprzedaży i / lub zawartej internetowej umowy o świadczenie usług. Jednocześnie Sprzedawca przypomina, iż adres poczty elektronicznej do kontaktu to: biuro@eurotoys.pl
 2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa punkt kontaktowy udzielający informacji Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiazywania sporów konsumenckich. Pomoc udzielana jest pod numerem telefonu 22 55 60 333, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt.adr@uokik.gov.pl. Z pracownikiem Punktu można również spotkać się osobiście w Centrali UOKIK pod adresem: Plac Powstańców Warszawy 1, 00 – 950 Warszawa.
 • 15 Prawo odstąpienia od umowy
 1. Konsument oraz Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w § 15 pkt 8 i pkt. 9. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, można złożyć w formie elektronicznej na adres: biuro@eurotoys.pl lub pisemnie na adres: Łukasz Nieckula Krakowskie Centrum Rozwoju, ul. Ciechocińska 14, 30 – 433 Kraków. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć przy pomocy wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Skorzystanie z powyższego formularza stanowi ułatwienie jednak nie jest obowiązkowe. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pomocą poczty elektronicznej, Sprzedawca potwierdza otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Bieg terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:
 4. dla umowy, w wykonaniu, której Sprzedawca wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,
 5. dla umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru.
 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta chyba, że Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy: Łukasz Nieckula Krakowskie Centrum Rozwoju, ul. Ciechocińska 14, 30 – 433 Kraków.
 10. Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 11. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 12. Jeżeli ze względu na swój charakter towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta oraz Przedsiębiorcę na Prawach Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy na stronie Sklepu internetowego.
 13. Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 14. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta w odniesieniu do umów:
 15. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
 16. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 17. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 18. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami,
 19. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 20. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 
 • 16 Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
 1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną, można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@eurotoys.pl lub pisemnie na adres: Łukasz Nieckula Krakowskie Centrum Rozwoju, ul. Ciechocińska 14, 30 – 433 Kraków.
 
 1. W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy o podanie następujących informacji:
 2. wskazać, czego dotyczy reklamacja,
 3. podać datę wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną złożenia reklamacji,
 4. podać opis okoliczności zdarzenia,
 5. podać dane kontaktowe osoby składającej reklamację.
 6. Usługodawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia jej otrzymania, przesyłając odpowiedź zgodnie z wybranym przez Usługobiorcę sposobem.
 • 17 Dane osobowe
 1. Administratorem danych osobowych jest Łukasz Nieckula prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Łukasz Nieckula Krakowskie Centrum Rozwoju wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres stałego miejsca wykonywania działalności: ul. Chmieleniec 19A/43 30 – 348 Kraków, adres do korespondencji: ul. Ciechocińska 14, 30 – 433 Kraków, NIP: 676-211-00-84, REGON: 121410750.
 2. Z administratorem danych osobowych można skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: biuro@eurotoys.pl lub pisemnie na adres: Łukasz Nieckula Krakowskie Centrum Rozwoju, ul. Ciechocińska 14, 30 – 433 Kraków.
 3. Cele, podstawy prawne i okres retencji danych osobowych:
 4. w celu realizacji usługi Newsletter, na podstawie zgody osoby (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO), do czasu wycofania wyrażonej zgody,
 5. w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), przez czas niezbędny do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń,
 6. w celu świadczenia usługi Konta (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), przez czas niezbędny do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń,
 7. w celu realizacji obowiązków podatkowych wynikających z przepisów podatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), przez okres ich przechowywania określony przez przepisy podatkowe,
 8. w celu realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości wynikających z ustawy o rachunkowości (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), przez okres ich przechowywania określony przez przepisy o rachunkowości,
 9. w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.
 
 1. Administrator danych może przetwarzać następujące dane osobowe:
 2. w celu realizacji usługi Newsletter przetwarzany jest adres e-mail,
 3. w celu świadczenia usługi dotyczącej rejestracji oraz prowadzenia Konta, przetwarzane są takie dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail,
 4. w celu zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży, przetwarzane są takie dane jak: imię, nazwisko, adres dostawy, numer telefonu, adres e-mail, nazwa Przedsiębiorcy, numer NIP, nr rachunku bankowego,
 5. w celu realizacji obowiązków podatkowych przetwarzane są takie dane jak: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, nr rachunku bankowego,
 6. w celu realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości przetwarzane są takie dane jak: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, nr rachunku bankowego,
 7. w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, przetwarzane są takie dane jak: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail.
 
 1. Administrator nie udostępnia danych osobowych Klientów innym podmiotom, z wyjątkiem:
 2. firm kurierskich realizujących przesyłki na zlecenie Administratora,
 3. banków w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
 4. podmiotu obsługującego płatności elektroniczne lub kartą płatniczą,
 5. upoważnionym organom państwowym, w szczególności Policji, Prokuraturze, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 
 1. Ponadto dane osobowe Klientów mogą być ujawnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług na rzecz Administratora takich jak usługi IT w szczególności usługa hostingu, dostarczenie lub utrzymanie systemów informatycznych a także usługi księgowe.
 
 1. Podanie danych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach może być konieczne. Konieczność podania danych występuje w następujących przypadkach:
 2. zawierania umowy na odległość. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy będzie skutkować brakiem możliwości zawarcia takiej umowy,
 3. rejestracji Konta. W celu rejestracji Konta niezbędne jest podanie danych w zakresie wskazanym w formularzu rejestracyjnym. Niepodanie tych danych uniemożliwi rejestrację Konta,
 4. z uwagi na obowiązki ustawowe Administratora. Takim obowiązkiem jest przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji obowiązków podatkowych oraz w związku z prowadzeniem dokumentacji księgowej. W przypadku niepodania danych skutkować to będzie niewykonaniem powyższych obowiązków.
 5. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
 6. dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
 7. do otrzymywania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO),
 8. do sprostowania (art. 16 RODO),
 9. do usunięcia danych (art. 17 RODO),
 10. do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
 11. do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
 12. do sprzeciwu (art. 21 RODO),
 13. do cofnięcia zgody w dowolnym momencie i bez podawania przyczyny w przypadku, gdy dana osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 
 1. W celu skorzystania z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się z Administratorem danych i poinformować go, z którego prawa, w jakim zakresie chce skorzystać. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych można złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@eurotoys.pl lub pisemnie na adres: Łukasz Nieckula Krakowskie Centrum Rozwoju, ul. Ciechocińska 14, 30 – 433 Kraków.
 
 1. Jeżeli po otrzymaniu wniosku, Administrator danych nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osobę składającą wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, Administrator zwróci się do osoby składającej wniosek o udzielenie dodatkowych informacji.
 
 1. Odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona w ciągu miesiąca od dnia jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje osobę składającą wniosek o przyczynach takiego przedłużenia. Odpowiedź zostanie udzielona na adres e-mail, z którego został wysłany wniosek, a w przypadku wniosków przesłanych w formie pisemnej, odpowiedź zostanie przesłana listem poleconym na adres wskazany przez osobę składającą wniosek, o ile z treści wniosku nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail.
 
 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Kontakt z Prezesem Urzędu Ochrony danych Osobowych możliwy jest:
 2. listownie: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
 3. przez elektroniczną skrzynkę dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt,
 4. telefonicznie (Infolinia Urzędu): 606 950 000.
 
 1. Sprzedawca jest uczestnikiem programu „Zaufane Opinie CENEO” w ramach usługi świadczonej przez Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182, 60 – 166 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000493884, NIP: 779-242-03-93, polegającej na przesyłaniu przez Ceneo Sp. z o.o. do Klientów za pośrednictwem poczty elektronicznej, ankiet służących uzyskaniu od Klienta opinii na temat transakcji dokonywanej przez Klienta w Sklepie internetowym, a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie Ceneo.pl opinii wyrażonych przez Klientów w rezultacie otrzymania ankiet.
 
 1. Klient dokonujący zakupu w Sklepie internetowym może dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazanie jego danych osobowych, w tym adresu e-mail do Ceneo sp. z o.o. oraz na przetwarzanie przez Ceneo sp. z o.o. jego danych osobowych – wyłącznie w celu wypełnienia ankiety wskazanej w pkt 13 niniejszego paragrafu.
 
 • 18 Postanowienia końcowe
 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim, zgodnie z obowiązującym prawem.
 2. Regulamin jest dostępny nieodpłatnie na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Regulamin”, w formie umożliwiającej jego pozyskanie, utrwalenie i odtworzenie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu z ważnych powodów, w szczególności w przypadku:
 4. zmiany obowiązujących przepisów prawa skutkujących koniecznością zmodyfikowania regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem,
 5. zmiany funkcjonalności Sklepu internetowego w tym wprowadzenia nowych usług świadczonych drogą elektroniczną, zmiany lub zaprzestania świadczenia dotychczasowych usług świadczonych drogą elektroniczną,
 6. zmiany form płatności, zmiany sposób dostawy, zmiany danych teleadresowych, adresów elektronicznych.
 
 1. Zmiany regulaminu nie będą miały wpływu na składane lub złożone zamówienia a także zawarte, realizowane lub wykonane umowy sprzedaży, które objęte są regulaminem obowiązującym w dniu składania zamówienia przez Klienta. Sprzedawca opublikuje jednolity tekst regulaminu na stronie Sklepu ze wskazaniem daty obowiązywania. Klienci, którzy dokonali rejestracji Konta w Sklepie internetowym, zostaną powiadomieni o zmianie regulaminu za pośrednictwem poczty e-mail. Poinformowanie o zmianie regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmiany regulaminu. Zmieniony regulamin będzie wiązać Klienta, który dokonał rejestracji Konta, który nie wypowie umowy o świadczenie usługi dotyczącej prowadzenia Konta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wiadomości e-mail o zmianie regulaminu.
 
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z 2021 r. poz. 2105), ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1823) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Zdjęcia produktów jak i pozostałe materiały w szczególności teksty, grafiki, opublikowane na stronie Sklepu stanowią własność Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie i podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 luty 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062, z 2022 r. poz. 655).
 3. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 10.10.2022 r.
Załącznik nr 1
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku odstąpienia od umowy)
 
– Adresat: Łukasz Nieckula Krakowskie Centrum Rozwoju, ul. Ciechocińska 14, 30 – 433 Kraków, adres e-mail: biuro@eurotoys.pl numer telefonu: 531 471 131
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*) /o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*) /odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić


REGULAMIN SKLEPU EUROTOYS.PL DO POBRANIA W PDF

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY W PDF