• Regulamin B2B

REGULAMIN DLA PRZEDSIĘBIORCÓW (B2B)


ROZDZIAŁ I

INFORMACJE OGÓLNE
§1

Wstęp

 1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki, zasady sprzedaży B2B prowadzonej przez Łukasz Nieckula prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Łukasz Nieckula Krakowskie Centrum Rozwoju wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres stałego miejsca wykonywania działalności: ul. Chmieleniec 19A/43, 30 – 348 Kraków, adres do doręczeń: ul. Ciechocińska 14, 30 – 433 Kraków, NIP: 676-211-00-84, REGON: 121410750.

 

 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie:
 2. Dostawca – Łukasz Nieckula prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Łukasz Nieckula Krakowskie Centrum Rozwoju wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres stałego miejsca wykonywania działalności: ul. Chmieleniec 19A/43, 30 – 348 Kraków, adres do doręczeń: ul. Ciechocińska 14, 30 – 433 Kraków NIP: 676-211-00-84, REGON: 121410750, adres poczty elektronicznej: drop@eurotoys.pl
 3. Dropshipping – usługa zlecona przez Zamawiającego, a świadczona przez Dostawcę, polegająca na bezpośrednim dostarczeniu Klientowi Końcowemu towarów z oferty handlowej nabytej przez Zamawiającego od Dostawcy.
 4. Klient Końcowy – osoba lub podmiot, z którym Zamawiający zawarł umowę sprzedaży towaru nabytego od Dostawcy,
 5. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Dostawcy, w którym gromadzone są dane Zamawiającego wprowadzone przez niego w procesie rejestracji Konta, w tym także informacje dotyczące złożonych zamówień,
 6. Zamawiający – przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, nabywający u Dostawcy towary z oferty handlowej wraz z usługą Dropshipping.
 7. Niniejszy regulamin reguluje szczegółowe zasady współpracy pomiędzy Dostawcą a Zamawiającym. Zamówienia realizowane są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 1. Postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie dotyczą tylko i wyłącznie Zamawiającego nabywającego produkty w celu dalszej odsprzedaży, tj. związanej bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Oznacza to, iż Dostawca współpracuje tylko i wyłącznie z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą, nabywającymi produkty w celu dalszej odsprzedaży. Zamówienia mające charakter prywatny nie będą przyjmowane do realizacji.

 

ROZDZIAŁ II

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 • 2

Warunki techniczne

 1. Warunkiem korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną jest:
 2. posiadanie komputera, laptopa lub innego urządzenia (tablet, smartfon) z dostępem do Internetu,
 3. aktywne połączenie z siecią Internet zapewniające transmisję danych,
 4. aktywne konto poczty elektronicznej,
 5. przeglądarka internetowa: Mozilla FireFox, Microsoft Edge, Google Chrome, Opera, Safari,
 6. włączona w przeglądarce internetowej możliwość zapisu plików cookies oraz włączona obsługa języka JavaScript,
 7. minimalna rozdzielczość ekranu: 1024 x 768 pikseli lub wyższa.
 8. Korzystanie z strony internetowej odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne.

 

 1. W związku ze zmianami technologicznymi może dojść do zmiany ww. wymagań technicznych, w szczególności dotychczasowe oprogramowanie może zostać zastąpione wyższą wersją.

 

 1. W przypadku korespondencji otrzymywanej za pośrednictwem poczty elektronicznej niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty e-mail, natomiast w przypadku załączników dostarczanych wraz z pocztą e-mail, programu obsługującego pliki danego typu w szczególności: pdf, doc, docx.

 

 1. Klient jest zobowiązany powstrzymywać się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Z uwagi na fakt, iż korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się ze szczególnym zagrożeniem, jakie występuje przy korzystaniu z sieci Internet, Klient winien stosować odpowiednie oprogramowanie mające na celu stworzenie odpowiednich zabezpieczeń, w szczególności używać aktualizowanych na bieżąco programów antywirusowych, oraz zapór sieciowych – firewall.

ROZDZIAŁ III

WARUNKI ZAWARCIA I ROZWIĄZANIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ POLEGAJĄCEJ NA PROWADZENIU KONTA

 • 3

Rejestracja Konta

 1. W celu dokonania rejestracji Konta należy wypełnić formularz rejestracji, dostępny na stronie internetowej https://eurotoys.pl. Rejestracja konta jest bezpłatna.

 

 1. W ramach Konta, Zamawiający ma dostęp do pełnej oferty handlowej Dostawcy jak i możliwość składania zamówień. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu Konta, zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
 2. Dostawca udostępnia Zamawiającemu plik „XML” za pomocą, którego Zamawiający pobiera ofertę produktów wraz z aktualnym cennikiem. Link do pliku „XML” dostępny jest do pobrania po zalogowaniu do Konta.
 • 4

Rozwiązanie umowy dotyczącej prowadzenia Konta

 1. Umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta może wypowiedzieć Zamawiający w każdym czasie bez podawania przyczyny poprzez przesłanie stosownego oświadczenia woli w formie elektronicznej na adres: drop@eurotoys.pl Umowa wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu chyba, że Strony ustalą krótszy termin wypowiedzenia.

 

 1. Dostawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta poprzez przesłanie Zamawiającemu stosownego oświadczenia woli na adres e-mail podany podczas rejestracji w przypadku, gdy Zamawiający dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Umowa wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia Zamawiającemu oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu.

 

ROZDZIAŁ IV

ZAMÓWIENIA

 • 5

Składanie zamówień

 1. Zamawiający może składać zamówienia za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem elektronicznym https://eurotoys.pl lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: drop@eurotoys.pl przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 

 1. Zamawiający składający zamówienia za pośrednictwem strony internetowej, w pierwszej kolejności uzyskuje dostęp do Konta, następnie kompletuje zamówienie wybierając towar, który zamierza nabyć określając jego ilość, dokonuje wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy. W celu przesłania zamówienia Dostawcy, Zamawiający klika na przycisk umożliwiający złożenie zamówienia. Każdorazowo przed wysłaniem zamówienia do Dostawcy, Zamawiający jest informowany o łącznej cenie za wybrany towar i dostawę, jak również o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z umową sprzedaży.

 

 1. Zamawiający składający zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyła je na adres e-mail Dostawcy. Zamawiający w wiadomości e-mail wysyłanej do Dostawcy, podaje następujące informacje: nazwę towaru, ilość towaru, dane adresowe.

 

 1. Dostawca, po otrzymaniu wiadomości e-mail od Zamawiającego o której mowa w § 5 pkt. 3, przesyła Zamawiającemu zwrotną wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, zawierającą następujące informacje: dane adresowe Dostawcy, cenę wybranych produktów, a także możliwe formy płatności oraz sposób dostawy wraz z kosztami dostawy. Na podstawie podanych przez Dostawcę informacji, Zamawiający może złożyć zamówienie, przesyłając wiadomość e-mail do Dostawcy wskazując wybraną formę płatności jak i sposób dostawy.

 

 1. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Dostawcy przez Zamawiającego oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia. Po złożeniu zamówienia, Dostawca przesyła na podany przez Zamawiającego adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Dostawca przesyła na podany przez Zamawiającego adres e-mail, informację o przyjęciu zamówienia do realizacji.

 

 • 6

Realizacja zamówień

 1. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od czasu potrzebnego na skompletowanie wszystkich towarów z zamówienia. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta realizowane są w kolejności ich złożenia w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

 

 1. Kolejność realizacji zamówień jest uzależniona od terminu dokonania wpłaty. W pierwszej kolejności realizowane są zamówienia opłacone. Zamawiający jest informowany na bieżąco o statusie zamówienia.

 

 1. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Zamawiający zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie. W takim przypadku Zamawiający podejmuje decyduje, czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy brakujący towar zostanie zastąpiony innym lub też czy zamówienie ma być w całości anulowane.

 

 1. W przypadku szczególnie dużych zamówień, termin dostawy zamówionych towarów może ulec przesunięciu w czasie, o czym Zamawiający zostanie poinformowany drogą elektroniczną.

 

 1. Dostawca zastrzega sobie prawo do niezrealizowana zamówienia w przypadku, gdy Zamawiający nie ureguluje należności wynikającej z zawartej umowy sprzedaży w terminie wskazanym na fakturze VAT.

 

 1. Dostawca dostarcza towar za pośrednictwem firmy kurierskiej (przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa, przesyłka paletowa). Informacje o kosztach dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie) są dostępne w ofercie lub w trakcie uzgodnień, przed zawarciem umowy sprzedaży.

 

 1. Towary będą dostarczane w opakowaniach dostosowanych do właściwości asortymentowej oraz w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami lub zniszczeniem w transporcie.

 

 1. W przypadku wysyłki towaru do Zamawiającego za pośrednictwem przewoźnika, Zamawiający zobowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie przesyłki, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

 

 1. W przypadku zamówienia towaru i nie odebrania przesyłki przez Zamawiającego, koszty dostawy i jej zwrotu do Dostawcy ponosi Zamawiający. Po otrzymaniu nieodebranej przesyłki Dostawca poinformuje Zamawiającego drogą e-mailową o wysokości poniesionych kosztów, które Zamawiający zobowiązany jest uiścić na rachunek bankowy Dostawcy w terminie wskazanym na fakturze VAT.

 

 1. Z chwilą wydania przez Dostawcę towaru przewoźnikowi, przechodzą na Zamawiającego korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru. W takim wypadku Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie towaru powstałe od przyjęcia do przewozu, aż do momentu wydania go Zamawiającemu.

 

 • 7

Ceny

 1. Przy każdym towarze podana jest cena, jaka obowiązuje u Dostawcy. Do ceny zamówienia, należy doliczyć koszt dostawy.

 

 1. Dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty. W przypadku zmiany ceny towarów w złożonym zamówieniu przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo do rezygnacji z zakupu danego towaru.

 

 • 8

Płatności

 1. Dostawca udostępnia do wyboru następujące formy płatności:
 2. przelew na rachunek bankowy Dostawcy,
 3. płatność za pobraniem (tylko dla realizacji przesyłek na terytorium RP).

 

 1. Zamawiający winien dokonać płatności w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania faktury VAT. Za moment dokonania zapłaty ceny wynikającej z faktury VAT, uważa się moment uznania wpływu na rachunek bankowy Dostawcy.

 

 1. Dostawca wystawia faktury VAT w wersji elektronicznej, które są przesyłane do Zamawiającego drogą elektroniczną. Jeżeli Zamawiający chciałby otrzymać fakturę w wersji papierowej, należy skontaktować się telefonicznie pod numerem 531 471 131 lub drogą elektroniczną na adres: drop@eurotoys.pl

 

 1. Zamawiający, który wybrał formę płatności za pobraniem a nie odebrał przesyłki z towarem, przy kolejnym zamówieniu, ma jedynie możliwość dokonania przedpłaty przelewem na rachunek bankowy Dostawcy. W takim wypadku forma płatności za pobraniem jest niedostępna.
 • 9

Usługa dropshippingu

 1. Usługa dropshippingu polega na tym, iż Zamawiający wyświetla na swoich stronach internetowych towar stanowiący ofertę Dostawcy, widoczną na jej panelu internetowym. Podmiot odwiedzający stronę Zamawiającego zwany dalej Klientem końcowym, dokonuje zakupu towaru należącego do Dostawcy za pośrednictwem strony internetowej należącej do Zamawiającego. Zamawiający wysyła do Dostawcy zamówienie na dany towar i zaznacza, iż jest to zamówienie w ramach dropshippingu, wskazując dane Klienta końcowego do wysyłki.

 

 1. Usługa dropshippingu jest świadczona wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

 1. Dostawca przygotowuje paczkę do wysyłki standardowo oklejając ją zwykłą szarą taśmą w opakowaniach dostosowanych do właściwości asortymentowej oraz w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami lub zniszczeniem w transporcie.

 

 1. Zamawiający zobowiązuje się do:
 2. przekazania Dostawcy danych kontaktowych Klienta końcowego w celu realizacji zamówienia na podstawie zapisów 9 pkt 1 niniejszego regulaminu,
 3. przyjęcia pełnej odpowiedzialności za treść wykorzystanych materiałów, jak również za nienaruszanie wszelkich praw osób trzecich,
 4. dokonania wszelkich rozliczeń księgowych z Klientem końcowym z tytułu realizacji przedmiotu niniejszej usługi dropshippingu.

 

 1. Warunki współpracy w zakresie realizacji usługi dropshippingu pomiędzy Zamawiającym a Dostawcą zostaną uregulowane w odrębnej umowie.

 

 

 

ROZDZIAŁ V

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
§10

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną można zgłaszać za pośrednictwem poczty e-mail na adres: drop@eurotoys.pl a także w formie pisemnej na adres: Łukasz Nieckula Krakowskie Centrum Rozwoju, 30 – 348 Kraków, ul. Ciechocińska 14.

 

 1. W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy o podanie imienia, nazwiska, adresu e-mail, opisu problemu będącego podstawą do złożenia reklamacji, sposobu dostarczenia odpowiedzi na reklamację (korespondencyjnie lub elektronicznie). Informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim stanowią ułatwienie przy rozpatrywaniu reklamacji. Dostawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia jej otrzymania.

 

 • 11

Rękojmia

Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Dostawcy z tytułu rękojmi za wady towarów ulega wyłączeniu.

 • 12

Gwarancja

 1. Wszystkie towary sprzedawane przez Dostawcę objęte są gwarancją Producenta. Klient odsyła produkt w ramach gwarancji do Dostawcy na własny koszt na adres: Łukasz Nieckula Krakowskie Centrum Rozwoju, 30 – 348 Kraków, ul. Ciechocińska 14. Dostawca przekazuje towar do Producenta. Czas rozpatrywania reklamacji zależny jest wyłącznie od Producenta. Szczegóły gwarancji dla poszczególnych produktów dostępne na stronach internetowych Producenta.
 2. W przypadku wysyłki towaru w ramach gwarancji, prosimy o dokładne i bezpieczne zabezpieczenie towaru, tak by towar dotarł do Dostawcy nieuszkodzony.

 

ROZDZIAŁ VI

DANE OSOBOWE

 • 13

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Łukasz Nieckula prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Łukasz Nieckula Krakowskie Centrum Rozwoju wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres stałego miejsca wykonywania działalności: ul. Chmieleniec 19A/43 30 – 348 Kraków, adres do korespondencji: ul. Ciechocińska 14, 30 – 433 Kraków, NIP: 676-211-00-84, REGON: 121410750.

 

 1. Z administratorem danych osobowych można skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: drop@eurotoys.pl lub pisemnie na adres: Łukasz Nieckula Krakowskie Centrum Rozwoju, ul. Ciechocińska 14, 30 – 433 Kraków.
 2. Administrator danych przetwarza dane w następujących celach:
 3. wykonania umowy o współpracy oraz świadczenia usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 4. sprzedaży produktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 5. przesyłania Zamawiającemu informacji handlowej drogą elektroniczną w postaci Newslettera, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 6. prowadzenia działań marketingowych (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora, tj. marketing własnych produktów i usług, art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 7. prowadzenia dokumentacji księgowej w tym wystawiania faktur (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 8. ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń, jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

 1. Zakres przetwarzanych danych osobowych to:
 2. dla celu związanego z wykonaniem umowy o współpracy, prowadzenia Konta, umowy sprzedaży, zakres przetwarzanych danych to: imię, nazwisko, nazwa przedsiębiorcy, numer NIP, adres dostawy, adres poczty elektronicznej, numer telefonu,
 3. w celu wysyłki informacji handlowych (Newsletter) zakres przetwarzanych danych to: adres poczty elektronicznej,
 4. dla celu prowadzenia ksiąg rachunkowych zakres przetwarzanych danych to: imię, nazwisko, adres dostawy, nazwa przedsiębiorcy, numer NIP,
 5. dla celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń zakres przetwarzanych danych to: imię, nazwisko, nazwa przedsiębiorcy, numer NIP, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu.

 

 1. Podanie danych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach może być konieczne. Konieczność podania danych występuje w następujących przypadkach:
 2. zawierania umów z Administratorem. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi dotyczącej rejestracji i prowadzenia Konta skutkuje brakiem możliwości zawarcia ww. umów. W takiej sytuacji podanie danych osobowych jest wymogiem umownym,
 3. z uwagi na obowiązki ustawowe Administratora tj. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora danych obowiązek przetwarzania danych osobowych. Takim obowiązkiem jest przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych. W przypadku niepodania danych osobowych skutkować to będzie niewykonaniem powyższych obowiązków.

 

 1. Administrator nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom, z wyjątkiem:
 2. firm kurierskich realizujących przesyłki na zlecenie Administratora,
 3. banków w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
 4. podmiotu obsługującego płatności elektroniczne lub kartą płatniczą,
 5. upoważnionym organom państwowym, w szczególności Policji, Prokuraturze, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

 1. Ponadto dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług na rzecz Administratora takich jak usługi IT w szczególności usługa hostingu, dostarczenie lub utrzymanie systemów informatycznych a także usługi księgowe.

 

 1. Administrator danych przechowuje dane osobowe przez okres, który jest uzależniony od celu, w jakim są przetwarzane. Dla przetwarzanych danych okres ten przedstawia się następująco:
 2. dla celu związanego z wykonaniem umowy, dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy,
 3. dla celu związanego z wysyłką informacji handlowej, dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu,
 4. dla celu prowadzenia ksiąg rachunkowych, dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi administratorowi przechowywanie ksiąg rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą),
 5. dla celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, dane przechowywane są przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeks Cywilny.

 

 1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
 2. dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
 3. do otrzymywania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO),
 4. do sprostowania (art. 16 RODO),
 5. do usunięcia danych (art. 17 RODO),
 6. do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
 7. do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
 8. do sprzeciwu (art. 21 RODO),
 9. do cofnięcia zgody w dowolnym momencie i bez podawania przyczyny w przypadku, gdy dana osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

 

 1. W celu skorzystania z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się z Administratorem danych i poinformować go, z którego prawa, w jakim zakresie chce skorzystać. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych można złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@eurotoys.pl lub pisemnie na adres: Łukasz Nieckula Krakowskie Centrum Rozwoju, ul. Ciechocińska 14, 30 – 433 Kraków.
 2. Jeżeli po otrzymaniu wniosku, Administrator danych nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osobę składającą wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, Administrator zwróci się do osoby składającej wniosek o udzielenie dodatkowych informacji.
 3. Odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona w ciągu miesiąca od dnia jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje osobę składającą wniosek o przyczynach takiego przedłużenia. Odpowiedź zostanie udzielona na adres e-mail, z którego został wysłany wniosek, a w przypadku wniosków przesłanych w formie pisemnej, odpowiedź zostanie przesłana listem poleconym na adres wskazany przez osobę składającą wniosek, o ile z treści wniosku nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail.
 4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w 00 – 193 Warszawie, ul. Stawki 2. Kontakt z Prezesem Urzędu Ochrony danych Osobowych możliwy jest:
 5. listownie: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa,
 6. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt,
 7. telefonicznie (Infolinia Urzędu): 606 950 000.

 

ROZDZIAŁ VII

POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 • 14

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

 1. Zamawiający powierza Dostawcy do przetwarzania dane osobowe w zakresie wynikającym z łączącej Strony Umowy o współpracy.

 

 1. Przetwarzanie danych osobowych przez Dostawcę odbywa się wyłącznie w czasie obowiązywania łączącej Strony Umowy o współpracy.
 • 15

Rodzaj powierzonych danych osobowych

 1. Dostawca będzie przetwarzał powierzone dane osobowe tj. imię, nazwisko, adres doręczenia, numer telefonu, adres e-mail dotyczące Klientów Zamawiającego korzystającego z usług Zamawiającego.

 

 1. Dane osobowe powierzone przez Zamawiającego będą przetwarzane przez Dostawcę wyłącznie w celu umożliwienia Zamawiającemu sprzedaży towarów.

 

 1. Zakres powierzenia, wskazany powyżej, może zostać w każdym czasie momencie rozszerzony albo ograniczony przez Zamawiającego. Ograniczenie albo rozszerzenie może być dokonane za pośrednictwem poczty elektronicznej, albo w formie pisemnej.

 

 1. Dostawca jest upoważniony do wykonywania następujących czynności przetwarzania powierzonych danych: utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, usuwanie.

 

 • 16

Obowiązki Podmiotu przetwarzającego

 1. Dostawca, jako Podmiot przetwarzający zgodnie z RODO:
 2. przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Zamawiającego,
 3. zapewnia, iż osobom zatrudnionym przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych nadane zostały upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz że osoby te zostały zapoznane z przepisami o ochronie danych osobowych oraz z odpowiedzialnością za ich nieprzestrzeganie, zobowiązały się do ich przestrzegania oraz do bezterminowego zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych i sposobów ich zabezpieczenia
 4. nie przekazuje danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy – EOG),
 5. w przypadku zamiaru lub obowiązku przekazania danych poza EOG, informuje o tym Zamawiającego w celu umożliwienia Zamawiającemu podjęcia decyzji i działań niezbędnych do zapewnienia zgodności przetwarzania z prawem lub zakończenia powierzenia przetwarzania,
 6. zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy,
 7. podejmuje wszelkie środki ochrony wymagane na mocy art. 32 RODO,
 8. prowadzi wymaganą przepisami prawa dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych,
 9. biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomaga Zamawiającemu poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw,
 10. uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga Zamawiającemu wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO,
 11. po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zależnie od decyzji Zamawiającego, usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba, że szczególne przepisy prawa nakazują przechowywanie danych osobowych,
 12. udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w niniejszym paragrafie oraz umożliwia Zamawiającemu lub audytorowi upoważnionemu przez Zamawiającego przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczynia się do nich,
 13. zastosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, zabezpieczenie powierzonych do przetwarzania danych osobowych, w szczególności zabezpieczyć je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa, oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
 14. dołoży należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,
 15. nie korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego bez uprzedniej szczegółowej lub ogólnej pisemnej zgody Zamawiającego,
 16. powiadamia Zamawiającego o każdym podejrzeniu naruszenia ochrony danych nie później niż w 24 godziny od pierwszego zgłoszenia, umożliwia Zamawiającemu uczestnictwo w czynnościach wyjaśniających i informuje Zamawiającego o ustaleniach z chwilą ich dokonania, w szczególności naruszenia lub jego braku. Przetwarzający przesyła powiadomienie o stwierdzeniu naruszenia wraz z wszelką niezbędną dokumentacją dotyczącą naruszenia, aby umożliwić Zamawiającemu spełnienie obowiązku powiadomienia organu nadzorczego.

 

 • 17

Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego

 1. Dostawca, jako Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią Umowy, a w szczególności za udostępnienie osobom nieupoważnionym powierzonych do przetwarzania danych osobowych.
 2. Dostawca, jako Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Dostawcę danych osobowych określonych w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub jakimkolwiek orzeczeniu dotyczących przetwarzania tych danych, skierowanych do Dostawcy, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania u Dostawcy tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Zamawiającego.
 • 18

Prawo kontroli

 1. Zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. h RODO Zamawiający ma prawo kontroli, mającej na celu weryfikację, czy Dostawca spełnia obowiązki w związku z powierzeniem danych osobowych.
 2. Prawo do przeprowadzenia kontroli obejmuje: wstęp do pomieszczeń, w których znajdują się zasoby uczestniczące w operacjach przetwarzania powierzonych danych osobowych; żądanie złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień od osób upoważnionych do przetwarzania powierzonych danych osobowych; wgląd do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek z celem kontroli; przeprowadzanie oględzin urządzeń, nośników oraz systemów informatycznych służących do przetwarzania powierzonych danych.
 3. Dostawca jest upoważniony do wykonywania następujących czynności przetwarzania powierzonych danych: utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, usuwanie.

 

 1. Dostawca zobowiązuje się w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, dostosować do zaleceń pokontrolnych zawartych w protokole, mających na celu usunięcie uchybień i poprawę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. W przypadku, gdy wdrożenie tych zaleceń będzie wiązać się z dodatkowymi kosztami, Strony wspólnie ustalą sposób ich ponoszenia przez Strony.

 

 • 19

Zasady zachowania poufności

 1. Dostawca, jako Podmiot przetwarzający zapewnia, że w realizację prac będą zaangażowani jedynie pracownicy, którzy zobowiązali się na piśmie do zachowania poufności, a w szczególności do zachowania tajemnicy danych oraz do przestrzegania zobowiązań wynikających z łączącej Strony Umowy, bądź pracownicy, którzy podlegają odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania poufności. Pracownicy tacy muszą wpierw zostać zaznajomieni z odnoszącymi się do nich przepisami ochrony danych.

 

 1. Dostawca, jako Podmiot przetwarzający oświadcza, iż w związku z zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych osobowych, nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Zamawiającego w innym celu niż wykonanie łączącej Strony Umowy, chyba, że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.

 

ROZDZIAŁ VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 20

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

 1. Wszystkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umowy kupna – sprzedaży między Dostawcą a Zamawiającym będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji z intencją polubownego zakończenia sporu. W przypadku braku porozumienia, spór rozstrzygnie Sąd właściwy dla siedziby Dostawcy.
 2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 24.05.2023 r.

Regulamin B2B do pobrania w PDF