• Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

EUROTOYS.PL

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady i szczegółowe warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sklep internetowy dostępny pod adresem elektronicznym eurotoys.pl prowadzony jest przez Łukasz Nieckula Krakowskie Centrum Rozwoju wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres głównego miejsca wykonywania działalności: ul. Chmieleniec 19a/43, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 676-211-00-84, numer REGON: 121410750, adres poczty elektronicznej: biuro@eurotoys.pl numer telefonu: +48 531 471 131.

Adres korespondencyjny (biuro, sprzedaż, obsługa reklamacji):

EUROTOYS

ul. Ciechocińska 14
30-433 Kraków

Poczta elektroniczna: biuro@eurotoys.pl

Kontakt telefoniczny: 531 471 131 (opłata wg stawki operatora)

 

§ 2

 

Definicje pojęć użytych w regulaminie:

 • Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • Formularz rejestracji – formularz umożliwiający utworzenie Konta w Sklepie.
 • Formularz zamówienia – formularz pozwalający na złożenie zamówienia w Sklepie.
 • Hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych umożliwiający Usługobiorcy zalogowanie się do Konta w Sklepie internetowym.
 • Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy wprowadzone przez niego w procesie rejestracji Konta, w tym także informacje dotyczące złożonych zamówień.
 • Konsument – zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeksu Cywilnego osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Klient/Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę lub, z którą może być zawarta umowa sprzedaży.
 • Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną, polegająca na wysyłaniu do Usługobiorców informacji handlowych dotyczących produktów i usług świadczonych przez Usługodawcę.
 • Sklep internetowy – sklep internetowy działający pod adresem elektronicznym https://eurotoys.pl
 • Sprzedawca/Usługodawca – Łukasz Nieckula prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Krakowskie Centrum Rozwoju wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres głównego miejsca wykonywania działalności: ul. Chmieleniec 19a/43, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 676-211-00-84, numer REGON:121410750 adres poczty elektronicznej: biuro@eurotoys.pl

§ 3

 

1. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w niniejszym regulaminie. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem strony Sklepu internetowego, w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca. Pobranie regulaminu ze strony: https://eurotoys.pl/news/n/67/Regulamin wymaga posiadania oprogramowania obsługującego pliki PDF – program można pobrać ze strony internetowej http://get.adobe.com/pl/reader

2. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące usługi:

 • rejestracja i prowadzenie Konta Klienta,
 • złożenia zamówienia w Sklepie internetowym,
 • usługi dodatkowe: newsletter, opinie o produkcie, zapytaj o produkt, formularz kontaktowy.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności: ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 131, poz. 883 z późn. zm.) oraz inne właściwe przepisy.

§ 4

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 

1. Świadczenie usług drogą elektroniczną odbywa się 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Warunkiem korzystania z usług Sklepu internetowego jest:

 • posiadanie komputera stacjonarnego, laptopa lub innego urządzenia multimedialnego,
 • aktywne połączenie z siecią Internet oraz dostęp do poczty elektronicznej,
 • system operacyjny Microsoft Windows XP, 7, 8, 10, Vista, Linux, OsX, Android,
 • przeglądarka internetowa: Internet Explorer, Mozilla FireFox, Google Chrome, Opera, Safari,
 • włączona obsługa apletu JavaScript, plików Cookies,
 • minimalne ustawienia rozdzielczości ekranu: 1024 x 768 pikseli lub wyższa.

2. W przypadku korespondencji otrzymywanej za pośrednictwem poczty elektronicznej niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty e-mail, natomiast w przypadku załączników dostarczanych wraz z pocztą, programu obsługującego pliki danego typu w szczególności: pdf, doc, docx, jpg.

 

3. Usługobiorca jest zobowiązany korzystać ze Sklepu internetowego, zgodnie z jego przeznaczeniem i powinien powstrzymywać się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

4. Usługodawca zwraca szczególną uwagę, iż świadczenie usług drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniem po stronie Usługobiorcy, jako użytkownika korzystającego z sieci Internet. W celu uniknięcia zagrożeń bezpośrednio związanych z korzystaniem z sieci Internet podczas zakupów w Sklepie internetowym jak i usług świadczonych drogą elektroniczną, Klient powinien stosować oprogramowanie mające na celu stworzenie odpowiednich zabezpieczeń w szczególności zainstalowany program antywirusowy stale aktualizowany a także programy chroniące urządzenie użytkownika przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich.

 

5. Usługodawca wykorzystuje do świadczenia usług drogą elektroniczną mechanizm plików Cookies. Stosowane pliki Cookies są bezpieczne dla urządzenia Usługobiorcy, pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Usługobiorcę i dostosować stronę Sklepu indywidualnie dla każdego Usługobiorcy. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość. Usługodawca wykorzystuje dwa rodzaje plików Cookies, są to Cookies sesyjne oraz Cookies trwałe. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze strony Sklepu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies. Szczegółowe informacje na temat możliwości i sposobów obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Usługobiorca.

§ 5

Warunki zawarcia i rozwiązania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta

 

1. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu Konta wymaga dokonania rejestracji i wypełnienia Formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie Sklepu internetowego. W tym celu należy kliknąć na zakładkę „Zarejestruj się”, jaka dostępna jest w górnym menu na stronie Sklepu. Następnie w Formularzu rejestracji należy podać następujące dane:

 • dane niezbędne do korzystania z serwisu: e-mail, powtórz e-mail, hasło, powtórz hasło,
 • dane teleadresowe: imię i nazwisko, typ konta (prywatne / firmowe), adres, kod pocztowy, miejscowość, województwo, kraj, telefon,
 • wpisać kod z obrazka (suma liczb),
 • kliknąć na ikonę „Załóż Konto”.

2. Po wykonaniu powyższych czynności, na adres e-mail podany przy rejestracji zostaje przesłane potwierdzenie dokonanej rejestracji wraz z kodem aktywacji. W celu zakończenia procedury związanej z rejestracją Konta, należy kliknąć w link aktywacyjny załączony w mailu. Usługobiorca uzyskuje dostęp do panelu „Historia zamówień” za pomocą loginu oraz hasła. Założenie Konta możliwe jest również w trakcie składania zamówienia.

3. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu Konta, zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Usługa w przedmiocie prowadzenia Konta świadczona jest nieodpłatnie.

4. Umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta może wypowiedzieć zarówno Usługobiorca jak i Usługodawca. Wypowiedzenie następuje poprzez złożenie oświadczenia woli o wypowiedzeniu, przy czym:

 • Usługobiorca przesyła stosowne oświadczenie w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@eurotoys.pl lub w formie pisemnej na adres: EUROTOYS ul. Ciechocińska 14, 30-433 Kraków,
 • Usługodawca wysyła oświadczenie na adres poczty e-mail lub adres korespondencyjny (forma tradycyjna) na adres wskazany przez Usługobiorcę podczas rejestracji Konta.

5. Umowa wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu.

§ 6

Procedura złożenia zamówienia

 

1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o towarach podane na stronach Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

2. W celu złożenia zamówienia, należy wybrać produkt, który zamierzamy nabyć i potwierdzić wybór klikając na ikonę „Dodaj dokoszyka”. Następnie wyświetla się zawartość koszyka, w którym możemy dowolnie zarządzać jego zawartością w szczególności możemy zwiększyć lub zmniejszyć ilość wybranego asortymentu. W tym miejscu mamy również możliwość aktywowania kodu promocyjnego.

3. Następnie dokonujemy wyboru formy zapłaty, sposobu dostawy, w okienku „Uwagi do zamówienia” możemy wpisać uwagi dla Sprzedawcy i klikamy na ikonę „Dalej”. W kolejnym kroku określamy sposób złożenia zamówienia. Do wyboru mamy następujące opcje:

 • jako zarejestrowany Klient posiadający Konto w Sklepie (logowanie do Konta),
 • jako Klient nieposiadający Konta – zamówienie składane za pośrednictwem formularza zamówienia bez rejestracji Konta.

4. W przypadku składania zamówienia za pośrednictwem Formularza zamówienia, system prosi nas o podanie danych, jakie są niezbędne dla realizacji zamówienia (dostawa towaru), czyli imię i nazwisko, typ konta (prywatne / firmowe), adres, kod pocztowy, miejscowość, województwo, kraj, telefon. Następnie klikamy na ikonę „Dalej”, po czym zostaje wyświetlone podsumowanie zamówienia z możliwością modyfikacji poszczególnych elementów zamówienia. W celu złożenia zamówienia klikamy na ikonę „Kupuję i płacę”.

5. Sprzedawca potwierdza otrzymanie zamówienia. Potwierdzenie otrzymania i przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę (zawierające wyszczególnienie wszystkich istotnych składników zamówienia) następuje poprzez przesłanie składającemu zamówienie wiadomości e-mail. Z chwilą otrzymania powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie oraz zabezpieczenie treści zawartej umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży wraz ze specyfikacją zamówienia oraz załącznikami w formacie PDF w postaci niniejszego regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od umowy.

§ 7

Ceny

 

1. Ceny produktów wskazanych na stronie Sklepu internetowego podane są w złotych polskich i są cenami brutto – zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).

2. Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszt dostawy zależny jest od sposobu dostawy towaru. Wybór sposobu dostawy dokonywany jest w trakcie składania zamówienia. O łącznej cenie wraz z podatkami za towar jak również o kosztach dostawy oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Konsument jest informowany podczas składania zamówienia a także w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się umową sprzedaży.

3. W celu udokumentowania sprzedaży Sprzedawca wystawia paragon lub fakturę VAT, które dostarczane są do Klienta wraz z towarem.

§ 8

Sposoby i terminy płatności za towar

 

1. Sprzedawca udostępnia do wyboru następujące formy płatności:

przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy – mBank BRE Bank S.A.nr rachunku: 52 1140 2004 0000 3202 7178 1980

 • pobranie pocztowe – płatność gotówką u kuriera przy dostawie towaru,
 • odbiór osobisty w sklepie EUROTOYS, ul. Ciechocińska 14, 30-433 Kraków.
 • płatność kartami płatniczymi

2. W przypadku płatności przelewem, płatności należy dokonać w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku płatności „pobranie pocztowe”, płatność następuje w momencie doręczenia przesyłki z towarem i opłaceniu wymaganej kwoty do rąk kuriera.

3. W przypadku wybrania płatności „odbiór osobisty” towar można odebrać w Sklepie EUROTOYS, ul Ciechocińska 14, 30-433 Kraków, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17. Przy odbiorze osobistym Klient nie ponosi żadnych kosztów dostawy w tym opłat związanych z odbiorem osobistym towaru.

4. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

5. W przypadku płatności kartą termin dostawy liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.

6. Dostępne formy płatności:

 • Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
 • Płatności online
 • BLIK

7. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

skypaybaner1(3).png

§ 9

Sposoby, terminy i koszty dostawy

 

1. Sprzedawca realizuje dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem firm kurierskich DPD, Paczkomaty InPost, Poczta Polska. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy towaru:

 • przesyłka kurierska przy przedpłacie na konto lub płatności „pobranie”,
 • przesyłka pocztowa przy przedpłacie na konto przedpłata lub płatności „pobranie”,
 • paczkomaty InPost,

2. Sprzedawca dostarcza towar do 7 dni roboczych, chyba, że w opisie danego produktu wskazano krótszy termin dostawy. Termin dostawy oblicza się w następujący sposób:

 • przy płatności przelewem, termin ten rozpoczyna się od dnia zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy,
 • przy płatności „płatność za pobraniem”, termin ten rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

3. Dostarczenie towaru do Klienta jest odpłatne. Koszt dostawy jest każdorazowo prezentowany w trakcie wyboru formy dostawy podczas składania zamówienia.

 

§ 10

Procedura rozpatrywania reklamacji

 

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta z tytułu prawa do rękojmi za wadę fizyczną i prawną określony jest ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć towar bez wad. Odpowiedzialność, w tym zakresie regulują przepisy określone w art. 556 oraz 556¹- 556³ Kodeksu cywilnego. Jeżeli sprzedany towar ma wadę, Klient może:

 • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna,
 • żądać wymiany towaru na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego towaru w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

3. Reklamację z tytułu rękojmi można złożyć w następujący sposób:

 1. pisemnie na adres: EUROTOYS, ul. Ciechocińska 14, 30-433 Kraków
 2. elektronicznie na adres: biuro@eurotoys.pl
 3. telefonicznie pod numerem: 531 471 131

4. W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy o podanie imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego, adresu poczty e-mail, numer telefonu, dane dotyczące wadliwego towaru (nazwa towaru, data zakupu, opis dostrzeżonej wady w towarze, żądanie z tytułu przysługujących praw z rękojmi wynikających z Kodeksu cywilnego) oraz preferowany sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie czternastu dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli kupujący będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

6. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.

7. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu towarów przez Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w§10 pkt 6. W tym terminie Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady towaru. Jeżeli Klient zażądał wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

8. Towar w stosunku, do którego ujawniła się wada należy dostarczyć na adres: EUROTOYS, ul. Ciechocińska 14, 30-433 Kraków.

§ 11

Gwarancja

 

Towary dostępne w Sklepie internetowym objęte są gwarancją. Informacja o udzielonej gwarancji jak i czas trwania gwarancji znajduje się w opisie danego produktu. Warunki gwarancji określa karta gwarancyjna, którą Sprzedawca dostarcza wraz z towarem. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta, jakie wynikają z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

§ 12

Prawo odstąpienia od umowy

 

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w § 12 pkt 7. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, można złożyć w formie elektronicznej na adres: biuro@eurotoys.pl lub pisemnie na adres: EUROTOYS ul. Ciechocińska 14, 30-433 Kraków.

2. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy przy pomocy wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Skorzystanie z powyższego formularza stanowi ułatwienie dla Konsumenta jednak nie jest obowiązkowe. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Sprzedawca potwierdza otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. Bieg terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:

 • dla umowy, w wykonaniu, której Sprzedawca wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,
 • dla umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części.

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy, lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy: EUROTOYS, ul. Ciechocińska 14, 30-433 Kraków.

7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

 • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
 • w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,
 • w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami,
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
 • w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji; prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów,
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 • zawartej w drodze aukcji publicznej,
 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 13

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

1. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

2. Konsument może skorzystać z następujących pozasądowych instytucji zajmujących się rozpatrywaniem reklamacji i dochodzeniem roszczeń:

 • zwrócić się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozwiązanie sporu pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą. Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej oraz ich zamiejscowe oddziały prowadzą mediacje mające na celu rozstrzygnięcie sporu między Sprzedawcą a Konsumentem. Mediacje są prowadzone na wniosek Konsumenta lub z urzędu po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej. Informacje dotyczące procedury mediacyjnej znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej,
 • złożyć wniosek o rozpoznanie sprawy przed stałym polubownym sądem konsumenckim, działającym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej,
 • skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów,
 • skorzystać z pomocy prawnej świadczonej przez organizacje pozarządowe takie jak Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Porady udzielane są pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 0 800 007 707 lub drogą elektroniczną: porady@dlakonsumentow.pl

3. Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem platformy ODR (online dispute resolution) dostępnej pod adresem elektronicznym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Europejska platforma ODR stanowi jeden wspólny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z zawartej internetowej umowy sprzedaży i / lub zawartej internetowej umowy o świadczenie usług.

§ 14

Dodatkowe usługi świadczone drogą elektroniczną

 

Usługa „Newsletter”

1. Usługa „Newsletter” związana jest z przesyłaniem informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i jest realizowana po wyrażeniu zgody na jej otrzymywanie przez Usługobiorcę. Usługobiorca może aktywować usługę „Newsletter” podczas rejestracji Konta jak i procesu składania zamówienia.

2. Usługobiorca może zrezygnować z usługi „Newsletter” przesyłając stosowną informację za pośrednictwem poczty e-mail na adres:biuro@eurotoys.pl. Rezygnacja z usługi „Newsletter” oznacza usunięcie adresu e-mail z bazy danych Usługodawcy. Usługa „Newsletter” świadczona jest nieodpłatnie.

Usługa „Opinie o produkcie”

1. Usługa „Opinie o produkcie” dostępna jest dla wszystkich Usługobiorców, korzystających z usług Sklepu i umożliwia dodawanie opinii do wybranych produktów. Aby skorzystać z powyższej usługi należy wybrać określony produkt mający być przedmiotem opinii i kliknąć na ikonę „Opinie o produkcie”. Następnie w okienku komunikatu należy podać następujące informacje:

 • dokonać oceny wybierając dostępne opcje: neutralna, słaba, dobra, bardzo dobra,
 • w okienku „Twoja opinia” wpisać treść opinii,
 • wpisać kod z obrazka (suma liczb),
 • kliknąć na ikonę „Dodaj opinię”.

2. Usługa „Opinie o produkcie” świadczona jest nieodpłatnie. Rezygnacja z powyższej usługi, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu dodawania opinii do produktów.

Usługa „Zapytaj o produkt”

Usługa „Zapytaj o produkt” dostępna jest dla wszystkich Usługobiorców, zainteresowanych ofertą Sklepu. Aby skorzystać z powyższej usługi należy wybrać określony produkt i kliknąć na ikonę „Zapytaj o produkt”. W okienku komunikatu wyświetlanym przez system Sklepu należy podać adres e-mail, wpisać w okienku „Wiadomość” odpowiednią treść pytania oraz kliknąć na ikonę „Wyślij zapytanie”. Usługa „Zapytaj o produkt” świadczona jest nieodpłatnie.

Usługa „Formularz kontaktowy”

Usługa „Formularz kontaktowy” dostępna jest dla wszystkich Usługobiorców mających dostęp do Sklepu. Aby skorzystać z powyższej usługi należy kliknąć na zakładkę „Kontakt” i podać adres e-mail, telefon, określić temat wiadomości, wpisać odpowiednią treść w okienku „Wiadomość” i kliknąć na ikonę „Wyślij”. Usługa „Formularz kontaktowy” świadczona jest nieodpłatnie.

§ 15

Sposoby korygowania błędów we wprowadzanych danych

 

1. Usługobiorca ma możliwość dokonywania modyfikacji zamówienia podczas procesu składania zamówienia – aż do momentu kliknięcia na ikonę „Kupuję i płacę”. Modyfikacja zamówienia dotyczy w szczególności zmiany produktu poprzez zwiększenie / zmniejszenie jego ilości lub całkowite usunięcie z koszyka, zmiany adresu dostawy, zmiany formy dostawy oraz sposobu zapłaty.

2. Modyfikacja zamówienia możliwa jest również po zalogowaniu do Konta i kliknięciu na zakładkę „Zamówienia”, gdzie dostępne są szczegóły zamówienia.

3. Modyfikacja danych dotyczących złożonego zamówienia możliwa jest również poprzez przesłanie za pośrednictwem poczty e-mail na adres: biuro@eurotoys.pl informacji zawierającej określone zmiany w zamówieniu. Usługodawca po otrzymaniu informacji w zakresie modyfikacji danych, przesyła za pośrednictwem poczty e-mail potwierdzenie dokonanych zmian.

§ 16

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 

1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną, można zgłaszać za pośrednictwem poczty e-mail na adres: biuro@eurotoys.pl lub pisemnie na adres: EUROTOYS, ul. Ciechocińska 14, 30-433 Kraków

2. W zgłoszeniu prosimy o podanie imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej, opis problemu będącego podstawą do złożenia reklamacji, sposób dostarczenia odpowiedzi na reklamację (korespondencyjnie lub elektronicznie). Informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim stanowią ułatwienie przy rozpatrywaniu reklamacji przez Usługodawcę.

3. Usługodawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia jej otrzymania, przesyłając stosowną odpowiedź zgodnie z wybranym przez Usługobiorcę sposobem.

§ 17

Zasady ochrony danych osobowych

 

1. Administratorem Danych Osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Usługodawca.

2. Dane osobowe Usługobiorców są przetwarzane zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 28 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.). Administrator danych osobowych oświadcza, iż jest podmiotem zgłoszonym do GIODO.

3. Usługodawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

4. Usługodawca przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nimi: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon, ulica, numer domu / lokalu, kod pocztowy, miejscowość, województwo, kraj. Dane, o których mowa w zdaniu poprzednim udostępniane są przez Usługobiorców dobrowolnie.

5. Usługodawca przekazuje dane osobowe Usługobiorców w zakresie niezbędnym dla realizacji dostawy towaru firmie kurierskiej. Usługodawca współpracuje z następującymi przewoźnikami:

 • DPD Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mineralna 15, 02-274 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000028368
 • Poczta Polska SA z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00 – 940 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000334972
 • InPost SA z siedzibą w Krakowie, adres ul. Malborska 130, 30 – 624 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem: 0000536554

6. Usługobiorca może dobrowolnie udostępnić adres poczty elektronicznej na potrzeby prowadzenia działań marketingowych przez Usługodawcę, polegających na przesyłaniu Usługobiorcom w formie „Newslettera” informacji handlowych dotyczących produktów i usług świadczonych przez Usługodawcę.

7. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia oraz prawo do ich usunięcia. Dostęp do treści swoich danych osobowych możliwy jest w ramach Konta po zalogowaniu a także na podstawie żądania, jakie Usługobiorca przesyła za pośrednictwem poczty e-mail na adres: biuro@eurotoys.pl lub pisemnie na adres: Eurotoys, ul. Ciechocińska 14, 30-433 Kraków

§ 18

Postanowienia końcowe

 

1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim, zgodnie z obowiązującym prawem.

2. Usługodawca dopuszcza prawo zmian postanowień niniejszego regulaminu z ważnych powodów, w szczególności w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, zmiany form płatności, zmiany sposobów dostawy. Zmiany regulaminu nie będą miały wpływu na złożone i realizowane zamówienia, które objęte są regulaminem obowiązującym w chwili złożenia zamówienia. Usługodawca opublikuje jednolity tekst zmienionego regulaminu na stronie Sklepu ze wskazaniem daty obowiązywania. O zmianach w regulaminie Usługodawca poinformuje Usługobiorców, którzy zawarli umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta za pośrednictwem poczty e-mail. W przypadku braku akceptacji zmienionego regulaminu Usługobiorcy mogą w terminie czternastu dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta ze skutkiem natychmiastowym.

3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentami zostaną poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 29 luty 2016 roku.

 

 

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku odstąpienia od umowy)

 

Krakowskie Centrum Rozwoju Łukasz Nieckula

Ul. Chmieleniec 19a/43, 30-348 Kraków

 

*PROTOKÓŁ REKLAMACJI TOWARU z dnia: ……/……/…………

 

Dane nabywczy Imię i nazwisko nabywcy / nazwa firmy: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Adres nabywcy: ………………………………………………………………………………………………………………………

Telefon kontaktowy:…………………………………. Adres e-mail: ……………………………………………………..

Data nabycia towaru: ………………………………. Numer faktury VAT*: ………………………………………….

 

Transport towaru: Data dostarczenia towaru: ……………………………………………………………………………………

Nazwa firmy kurierskiej: ……………………………………………………………………………………………………………………..

Numer protokołu kuriera / w przypadku uszkodzenia podczas transportu: ………………………………………..

Ilośd przesyłek: ………...

 

Towar **: Nazwa towaru: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Cena zakupu /bez kosztów transportu: ………………………………………………….

Powód reklalamacji / dokładny opis wady towaru, uszkodzenia towaru: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Data stwierdzenia wady towaru: …………………………………………………………………………………………….…………

 

…………………………………………                                                                               …………………………………………..

    (miejscowość i data)                                                                                         (podpis reklamującego)

 

Sprzedawca rozpatrzy zgłoszenie reklamacji w czasie 14 dni od daty otrzymania reklamowanego towaru wraz z wypełnionym protokołem

 

Decyzja sprzedawcy w sprawie reklamacji: …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

* Tylko kompletny towar wraz z kserokopią dowodu zakupu i czytelnie wypełnionym protokołem będzie podlegał rozpatrzeniu.

** Nieuzasadnione lub niekompletne reklamacje będą odrzucane, kupujący zostanie obciążony kosztami transportu towaru.